REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ilonakuranda.pl

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ilonakuranda.pl/sklep prowadzony jest przez Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913440, NIP: 5272965369, REGON: 389563687, adres elektroniczny: kontakt@ilonakuranda.pl
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać 
z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.ilonakuranda.pl/regulamin, jak również po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
mediację,
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.ilonakuranda.pl/sklep
Sprzedawca – Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913440, NIP: 5272965369, REGON: 389563687, adres elektroniczny: kontakt@ilonakuranda.pl
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Panel Klienta – indywidualny Panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
Zamówienie subskrypcyjne – usługa polegająca na dostarczaniu przez Kuranda Sp. z o.o. suplementu diety, raz w miesiącu, przez okres trwania subskrypcji.
Umowa Subskrypcji – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem – Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest usługa subskrypcji;

Panel klienta

Klient w celu założenia Konta w Panelu klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Panelu klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
Założenie Panelu klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając 
z formularza zamówienia.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Zamówienia

Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,
złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
Klient posiadający Panel klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Klient nieposiadający Panelu klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
w formularzu zamówienia.
Naciśnięcie na przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem 
i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Panelem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Z zastrzeżeniem punktu 12 brak przesłania informacji o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie (oferta) nie zostało przyjęte.
Niniejszy Regulamin, jak również pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór formularza reklamacji dostępne są na stronie www Sprzedającego oraz w Panelu klienta. Faktura VAT potwierdzająca zakup jest dostępna do pobrania w Panelu Klienta, a w przypadku złożenia zamówienia i dokonania zakupu bez rejestracji, Sprzedający przesyła fakturę VAT na adres mailowy podany przez klienta w procesie zamówienia.
Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

Sprzedaż subskrypcyjna

Składając Zamówienie Subskrypcyjne Klient potwierdza zakup subskrypcji w treści formularza, zaznaczając przeznaczone do tego pole formularza na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wraz z złożeniem Zamówienia Subskrypcyjnego dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
Zamówione w ramach Subskrypcji suplementy diety są nadawane przez Sprzedawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego. Wskazany adres dostawy powinien znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
Suplementy diety zamówione w ramach Subskrypcji są Klientowi dostarczane 1 raz w miesiącu.
Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów w ramach usługi subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Produktów, która zostanie ustalona przez Sprzedawcę z zastosowaniem zasad obniżki ceny Produktów o co najmniej 10 %.
Klient dokonując zamówienia usługi subskrypcji wprowadza w formularzu zamówienia dane karty płatniczej oraz jednorazowo autoryzuje płatność, jednocześnie wyrażając zgodę na cykliczne obciążanie karty kwotą stanowiącą cenę zakupu subskrypcji. Kolejne obciążanie rachunku Klienta odbywa się bez ponownej autoryzacji. W trakcie trwania okresu subskrypcji Klient może dokonać zmiany karty, którą chce dokonywać płatności.
W związku z doręczeniem przez Sprzedawcę Subskrybentowi zamówionych w ramach sprzedaży subskrypcyjnej suplementów diety, Sprzedawca doręczy Subskrybentowi fakturę VAT za dany miesiąc subskrypcji poprzez udostepnienie jej w Panelu Klienta.
Klient ma prawo Rezygnacji z zamówionej subskrypcji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o rezygnacji 
z subskrypcji na adres: Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, adres elektroniczny: kontakt@ilonakuranda.pl.

Płatność i cena

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:
przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic Maestro.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.;
W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, prowadzony przez Bank mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 80114010100000414607001001 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.
Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu zawiera koszty przesyłki.

Dostawa

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego, 
w tym w szczególności:
1.1 Przesyłka kurierska;
1.2 Wysyłka do paczkomatu Inpost;
Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.
Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. 
W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar 
w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła 
w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Kuranda Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, adres elektroniczny: kontakt@ilonakuranda.pl
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Green Logistics Polska Łubińska 14, 05-532 Łubna
Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta 
o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rękojmia za wady

Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00
-867 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@ilonakuranda.pl.
Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały 
w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.ilonakuranda.pl/politykaprywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem www.ilonakuranda.pl/cookies stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
usługa Newslettera.
usługa Subskrypcji.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
dostęp do sieci Internet
czynnego konto poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 
i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 
i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa 
w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ilonakuranda.pl lub pisemnie na adres: Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ilonakuranda.pl lub pisemnie na adres: Kuranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XIII. Postanowienia końcowe
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany 
i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem 
w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

TWÓJ KOSZYK
  • Brak produktów w koszyku.
0